The last Sunset. 4

Però entre el temps aturat,
quan la Lluna feia la seva catorzena volta a la Terra
sense poder fer res per avançar l’edat del món,
un raig de llum va tocar l’iris marró i rodó d’una nena
que s’havia congelat en un somriure.

Una nova lluïssor va créixer.
Es va escampar dins el cos encarcarat de la nena.

I lentament, a poc a poc, es va despertar.
Pero entre el tiempo parado,
cuando la Luna hacia su decimocuarta vuelta a la Tierra
sin poder hacer nada para avanzar la edad del mundo,
un rayo de luz tocó el iris marrón y redondo de una niña
que se había congelado en una sonrisa.

Un nuevo brillo creció.
Se esparció dentro del cuerpo agarrotado de la niña.

Y lentamente, poco a poco, se despertó.


Mais entre le temps arrêté,
quand la Lune faisait son quatorzième tour à la Terre
sans pouvoir rien faire pour avancer l’âge du monde,
un trait de lumière a touché l’iris brun et rond d’une fille
qui s’était congelée dans un sourire.

Un nouvel éclat a crû.
Il s’est dispersé dans le corps engourdi de la fille.

Et lentement, petit à petit, elle s’est réveillée.

Anuncis

The last Sunset. 3

Un present del qual no van poder gaudir.
Estaven aturats.
Aturats no creixien, no avançaven, no retrocedien.
No podien fer res,
res.

La fulla no trobava el terra.
La il·lusió no va arribar a aquell que la necessitava.
Les mans no es podien deixar endur cap a altres pells.
I aquell present
no va servir de res.
Un presente del cual no pudieron disfrutar.
Estaban detenidos.
Detenidos no crecían, no avanzaban, no retrocedían.
No podían hacer nada,
nada.

La hoja no encontraba el suelo.
La ilusión no llegó a aquel que la necesitaba.
Las manos no se podían dejar llevar hacía otras pieles.
Y ese presente
no sirvió de nada.
Un présent dont ils n’ont pas pu jouir.
Ils étaient arrêtes.
Arrêtes ils ne croissaient pas, ils n’avançaient pas,
ils ne reculaient pas.
Ils ne pouvaient rien faire,
rien.

La feuille ne trouvait pas le sol.
L’illusion n’est pas arrivée à celui qui en avait besoin.
Les mains ne pouvaient pas se laisser emporter vers d’autres
peaux.
Et ce présent ne servit à rien.

The last Sunset. 2

I al parar-se el món, tot es va quedar en mode “pause”.

Tota fulla d’arbre caduc es quedà suspesa en el temps i l’espai.

Cada mirada brillant va romandre plena d’il·lusió.

Les mans van seguir agafades donant amor o donant la salvació.

I per un moment en la vida de cada terrícola, hi va haver present.

Y al pararse el mundo, todo se quedó en modo “pause”.
Toda hoja de árbol caduco quedó suspendida en el tiempo y el espacio.
Cada mirada brillante permaneció llena de ilusión.
Las manos siguieron agarradas dando amor o dando la salvación.
Y por un momento en la vida de cada terrícola, hubo presente.


Et en s’arrêtant le monde, tout est resté en mode “pause”.

Toute feuille d’arbre caduc devint suspendue dans le temps et l’espace.
Chaque regard brillant est resté plein d’illusion.
Les mains ont resté serrées en donnant de l’amour ou en donnant de l’aide.
Et pour un moment dans la vie de chaque terrien, il y a eu du présent.

The last Sunset

Un dia el món es va divorciar del Sol.
I va decidir descansar.
No va fer més voltes sobre si mateix.
Es va aturar.
Es va aturar com s’atura un tren, lentament, al final del seu trajecte.
Com una piloteta de goma que poc a poc deixa de votar gradualment.

Un dia el mundo se divorció del Sol.
I decidió descansar.
No dió más vueltas sobre si mismo.
Se paró.
Se paró como se para un tren, lentamente, al final de su trayecto.
Como una pelotita de goma que poco a poco deja de votar gradualmente.

Un jour le monde a divorcé le Soleil.
Et il a décidé de se reposer.
Il n’a pas fait plus de tours sur soi même.
Il s’est arrêté.
Il s’est arrêté comme on arrête un train, lentement, à la fin de son trajet.
Comme une petite balle de gomme que peu à peu arrête de sauter graduellement.